Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định - Mã CK : GDW

  • Doanh thu thuần
  • 182.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 10.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 32.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 5.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,102.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 475,455,229,416 451,632,906,520 423,200,483,705 414,411,840,558
Các khoản giảm trừ - -1,047,057,317 -920,084,475 -1,133,372,068
Doanh số thuần 475,455,229,416 450,585,849,203 422,280,399,230 413,278,468,490
Giá vốn hàng bán -302,627,285,603 -264,710,913,434 -255,577,870,947 -223,910,620,470
Lãi gộp 172,827,943,813 185,874,935,769 166,702,528,283 189,367,848,020
Thu nhập tài chính 1,222,896,371 435,009,406 465,782,818 331,900,165
Chi phí tài chính -2,061,548,590 -624,961,490 -85,095,252 -226,977,682
Chi phí tiền lãi -2,061,548,590 -624,961,490 -85,095,252 -226,977,682
Chi phí bán hàng -111,290,742,341 -128,402,614,019 -116,949,083,924 -125,406,252,653
Chi phí quản lý doanh nghiệp -45,967,347,181 -45,169,227,921 -39,285,095,570 -37,615,888,211
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 14,731,202,072 12,113,141,745 10,849,036,355 26,450,629,639
Thu nhập khác 4,213,363,409 2,791,200,898 4,972,031,286 4,323,438,871
Chi phí khác -1,984,879,991 -820,869,252 -161,755,869 -3,602,526,592
Thu nhập khác, ròng 2,228,483,418 1,970,331,646 4,810,275,417 720,912,279
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 16,959,685,490 14,083,473,391 15,659,311,772 27,171,541,918
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,144,807,836 -990,543,462 -2,433,041,319 -5,459,300,864
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -184,293,001
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,144,807,836 -990,543,462 -2,433,041,319 -5,643,593,865
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 15,814,877,654 13,092,929,929 13,226,270,453 21,527,948,053
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 15,814,877,654 13,092,929,929 13,226,270,453 21,527,948,053
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,665 1,378 1,392 2,266
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -