Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam - Mã CK : FSC

  • Doanh thu thuần
  • 58.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 25.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 61.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 51.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 833.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh thu 63,957,112,455 52,306,076,831 46,560,293,769 58,107,728,384
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 13,671,138,930 11,344,351,654 10,990,968,815 20,150,860,683
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn - - 18,655,868,239 18,048,097,588
Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán 32,720,884 418,954,222 - -
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán - - 56,361,311 1,331,250
Doanh thu hoạt động tư vấn 548,636,364 150,000,000 330,454,546 160,000,000
Doanh thu lưu ký chứng khoán 659,440,057 497,829,782 371,753,251 286,826,636
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá - - - -
Thu cho thuê sử dụng tài sản - - - -
Doanh thu khác 514,077,507 1,405,559,876 16,154,887,607 19,460,612,227
Các khoản giảm trừ doanh thu - - - -
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 63,957,112,455 52,306,076,831 46,560,293,769 58,107,728,384
Chi phí hoạt động kinh doanh -38,394,924,100 -18,087,401,092 -22,597,996,141 -22,366,859,194
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 25,562,188,355 34,218,675,739 23,962,297,628 35,740,869,190
Chi phí quản lý doanh nghiệp -19,991,591,003 -5,707,427,460 -5,358,037,824 -5,985,021,886
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,772,879,391 28,875,479,764 18,604,259,804 29,755,847,304
Thu nhập khác 299,923,072 - - 90,909,091
Chi phí khác -58,277,255 - - -
Lợi nhuận khác 241,645,817 - - 90,909,091
Lãi /lỗ từ công ty liên doanh/liên kết - - - -
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,014,525,208 28,875,479,764 18,604,259,804 29,846,756,395
Chi phí thuế thu nhập hiện hành -1,364,587,860 -4,290,732,139 -2,232,448,099 -4,871,720,743
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại -1,195,823,100 - - -
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,454,114,248 24,584,747,625 16,371,811,705 24,975,035,652
Lợi ích cổ đông thiểu số - - - -
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 3,454,114,248 24,584,747,625 16,371,811,705 24,975,035,652
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 779 518 833