Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Mã CK : FMC

  • Doanh thu thuần
  • 1,017.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 12.2 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 8.6%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 1.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,564.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 3,511,171,660,601 3,085,650,799,641 2,888,900,275,137 2,900,377,298,770
Các khoản giảm trừ -13,330,860,540 -6,816,685,363 -12,179,634,577 -19,615,275,739
Doanh số thuần 3,497,840,800,061 3,078,834,114,278 2,876,720,640,560 2,880,762,023,031
Giá vốn hàng bán -3,225,301,772,490 -2,840,943,084,237 -2,604,869,702,878 -2,652,806,715,704
Lãi gộp 272,539,027,571 237,891,030,041 271,850,937,682 227,955,307,327
Thu nhập tài chính 17,843,277,173 22,809,947,244 17,433,210,404 10,205,916,795
Chi phí tài chính -31,831,322,720 -33,752,322,690 -48,460,119,843 -18,372,065,922
Chi phí tiền lãi -32,010,977,926 -21,279,907,854 -15,848,117,857 -12,978,085,957
Chi phí bán hàng -96,952,108,022 -71,975,112,943 -84,637,860,656 -80,039,487,787
Chi phí quản lý doanh nghiệp -46,676,625,962 -46,520,489,896 -60,631,362,212 -61,601,482,456
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 114,922,248,040 108,453,051,756 95,554,805,375 78,148,187,957
Thu nhập khác 239,627,932 109,732,410 10,607,752,627 1,317,794,696
Chi phí khác -569,304,542 -41,259,000 -1,508,903,618 -914,387,210
Thu nhập khác, ròng -329,676,610 68,473,410 9,098,849,009 403,407,486
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 114,592,571,430 108,521,525,166 104,653,654,384 78,551,595,443
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,148,111,900 -5,792,594,232 -6,538,523,678 -17,136,728,066
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -83,574,235 35,368,076 -751,875,349 1,375,370,600
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,231,686,135 -5,757,226,156 -7,290,399,027 -15,761,357,466
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 112,360,885,295 102,764,299,010 97,363,255,357 62,790,237,977
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 112,360,885,295 102,764,299,010 97,363,255,357 62,790,237,977
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,818 3,206 3,967 4,022
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 2,818 - - -