Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng - Mã CK : DVC

  • Doanh thu thuần
  • 217.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 3.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 11.2%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,563.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 193,962,211,744 286,723,543,927 304,940,563,339 289,520,073,160
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 193,962,211,744 286,723,543,927 304,940,563,339 289,520,073,160
Giá vốn hàng bán -157,160,631,615 -245,124,174,089 -270,200,208,843 -256,678,308,917
Lãi gộp 36,801,580,129 41,599,369,838 34,740,354,496 32,841,764,243
Thu nhập tài chính 629,787,274 1,403,051,670 580,514,193 1,395,213,490
Chi phí tài chính -1,353,453,435 -1,547,284,976 -2,031,326,381 -2,710,331,316
Chi phí tiền lãi -1,329,226,273 -1,489,115,608 -1,953,640,145 -2,680,675,774
Chi phí bán hàng -18,566,390,706 -22,781,667,879 -18,993,351,648 -18,786,880,175
Chi phí quản lý doanh nghiệp -3,908,889,878 -3,740,046,513 -4,967,316,787 -3,206,946,608
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 13,602,633,384 14,933,422,140 9,328,873,873 9,532,819,634
Thu nhập khác 812,479,754 265,270,963 2,356,136,197 1,765,715,647
Chi phí khác -17,163,421 - -302,865,417 -3,894,465
Thu nhập khác, ròng 795,316,333 265,270,963 2,053,270,780 1,761,821,182
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 14,397,949,717 15,198,693,103 11,382,144,653 11,294,640,816
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -3,077,953,997 -3,625,884,984 -2,921,186,390 -2,776,347,790
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -122,749,178 228,691,729 -20,931,322 -29,018,423
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -3,200,703,175 -3,397,193,255 -2,942,117,712 -2,805,366,213
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 11,197,246,542 11,801,499,848 8,440,026,941 8,489,274,603
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - -739,605,811 -
Cổ đông của Công ty mẹ 11,197,246,542 11,801,499,848 9,179,632,752 8,489,274,603
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,106 2,124 1,974 1,825
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -