Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng - Mã CK : DVC

  • Doanh thu thuần
  • 217.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 3.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 11.2%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,563.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 153,940,753,575 193,962,211,744 286,723,543,927 304,940,563,339
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 153,940,753,575 193,962,211,744 286,723,543,927 304,940,563,339
Giá vốn hàng bán -123,935,087,779 -157,160,631,615 -245,124,174,089 -270,200,208,843
Lãi gộp 30,005,665,796 36,801,580,129 41,599,369,838 34,740,354,496
Thu nhập tài chính 903,248,409 629,787,274 1,403,051,670 580,514,193
Chi phí tài chính -1,316,645,527 -1,353,453,435 -1,547,284,976 -2,031,326,381
Chi phí tiền lãi -1,314,923,083 -1,329,226,273 -1,489,115,608 -1,953,640,145
Chi phí bán hàng -16,404,101,536 -18,566,390,706 -22,781,667,879 -18,993,351,648
Chi phí quản lý doanh nghiệp -3,518,385,659 -3,908,889,878 -3,740,046,513 -4,967,316,787
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 9,669,781,483 13,602,633,384 14,933,422,140 9,328,873,873
Thu nhập khác 746,530,685 812,479,754 265,270,963 2,356,136,197
Chi phí khác -91,937,758 -17,163,421 - -302,865,417
Thu nhập khác, ròng 654,592,927 795,316,333 265,270,963 2,053,270,780
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 10,324,374,410 14,397,949,717 15,198,693,103 11,382,144,653
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,148,856,975 -3,077,953,997 -3,625,884,984 -2,921,186,390
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -97,875,778 -122,749,178 228,691,729 -20,931,322
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,246,732,753 -3,200,703,175 -3,397,193,255 -2,942,117,712
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 8,077,641,657 11,197,246,542 11,801,499,848 8,440,026,941
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -739,605,811
Cổ đông của Công ty mẹ 8,077,641,657 11,197,246,542 11,801,499,848 9,179,632,752
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 2,106 2,124 1,974
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -