Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc - Mã CK : DTL

  • Doanh thu thuần
  • 1,201.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 99.1 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 17.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 9.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 5,547.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 3,203,326,757,942 2,886,917,996,373 1,855,969,852,891 2,104,706,517,775
Các khoản giảm trừ -5,706,597,617 -1,632,862,482 -2,944,779,220 -3,073,841,987
Doanh số thuần 3,197,620,160,325 2,885,285,133,891 1,853,025,073,671 2,101,632,675,788
Giá vốn hàng bán -2,820,169,707,672 -2,545,912,473,736 -1,737,009,317,125 -1,938,932,318,716
Lãi gộp 377,450,452,653 339,372,660,155 116,015,756,546 162,700,357,072
Thu nhập tài chính 6,588,596,987 12,869,824,015 3,605,743,794 5,075,591,394
Chi phí tài chính -57,990,825,178 -67,362,498,216 -94,045,871,104 -77,286,696,508
Chi phí tiền lãi -54,285,406,451 -60,180,205,651 -56,646,873,584 -69,354,879,363
Chi phí bán hàng -39,704,374,503 -24,631,327,439 -18,622,873,594 -19,473,933,657
Chi phí quản lý doanh nghiệp -41,944,792,016 -49,987,119,666 -43,487,059,019 -48,672,300,989
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 244,399,057,943 210,261,538,849 -36,534,303,377 22,343,017,312
Thu nhập khác 11,989,310,744 1,510,419,388 6,538,190,623 3,490,120,149
Chi phí khác -37,879,512,265 -27,678,298,638 -43,707,507,181 -18,275,913,905
Thu nhập khác, ròng -25,890,201,521 -26,167,879,250 -37,169,316,558 -14,785,793,756
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 218,508,856,422 184,093,659,599 -73,703,619,935 7,557,223,556
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -23,420,536,929 -13,363,371,554 - -21,230,876
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - -11,064,417,632 10,366,296,156 -982,506,739
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -23,420,536,929 -24,427,789,186 10,366,296,156 -1,003,737,615
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 195,088,319,493 159,665,870,413 -63,337,323,779 6,553,485,941
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 195,088,319,493 159,665,870,413 -63,337,323,779 6,553,485,941
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,352 2,661 -1,088 120
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -