Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ - Mã CK : DSP

  • Doanh thu thuần
  • 433.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 113.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 31.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 32.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 339,090,583,573 326,516,299,632 - 435,909,608,312
Các khoản giảm trừ - - - -2,161,981,965
Doanh số thuần 339,090,583,573 326,516,299,632 - 433,747,626,347
Giá vốn hàng bán -304,093,137,593 -307,535,671,431 - -298,792,342,070
Lãi gộp 34,997,445,980 18,980,628,201 - 134,955,284,277
Thu nhập tài chính 82,642,205,214 153,328,140,373 - 39,602,452,648
Chi phí tài chính -86,375,082 -8,583,205,204 - -265,839,193
Chi phí tiền lãi -8,932,458 -574,600,000 - -12,093,845
Chi phí bán hàng -10,746,361,042 -11,656,730,601 - -16,773,834,551
Chi phí quản lý doanh nghiệp -30,983,464,166 -33,438,390,484 - -15,873,066,630
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 75,823,450,904 118,630,442,285 - 141,644,996,551
Thu nhập khác 1,698,504,582 3,161,072,722 - 1,289,478,479
Chi phí khác -1,471,899,201 -4,623,225,027 - -1,210,269,049
Thu nhập khác, ròng 226,605,381 -1,462,152,305 - 79,209,430
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 76,050,056,285 117,168,289,980 - 141,724,205,981
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -11,401,497,877 -22,374,094,772 - -27,883,982,006
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -11,401,497,877 -22,374,094,772 - -27,883,982,006
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 64,648,558,408 94,794,195,208 - 113,840,223,975
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 64,648,558,408 94,794,195,208 - 113,840,223,975
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 545 - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -