Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng - Mã CK : DSC

  • Doanh thu thuần
  • 9.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • 6.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 60.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 66.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh thu 17,967,049,446 4,693,300,157 9,684,333,849 -
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 4,878,018,330 302,248,311 5,895,947,303 -
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn - 18,984,580 398,300 -
Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán - - - -
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán - - - -
Doanh thu hoạt động tư vấn 11,702,302,380 425,364,081 2,264,563,636 -
Doanh thu lưu ký chứng khoán 258,527,136 270,702,685 180,861,175 -
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá - - - -
Thu cho thuê sử dụng tài sản - - - -
Doanh thu khác - 3,676,000,500 1,342,563,435 -
Các khoản giảm trừ doanh thu - - - -
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 17,967,049,446 4,693,300,157 9,684,333,849 -
Chi phí hoạt động kinh doanh -4,394,196,983 -5,547,975,818 -3,875,090,858 -
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 13,572,852,463 -854,675,661 5,809,242,991 -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -2,461,767,712 -1,140,830,789 -1,663,685,667 -
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 12,403,169,913 -1,995,506,450 4,145,557,324 -
Thu nhập khác - 1,126,210,267 18,302,828,500 -
Chi phí khác - 149,123,284 -16,011,411,399 -
Lợi nhuận khác - 1,275,333,551 2,291,417,101 -
Lãi /lỗ từ công ty liên doanh/liên kết - - - -
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12,403,169,913 -720,172,899 6,436,974,425 -
Chi phí thuế thu nhập hiện hành -1,846,933,453 -272,504,132 -30,511,762 -
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại - - - -
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 10,556,236,460 -992,677,031 6,406,462,663 -
Lợi ích cổ đông thiểu số - - - -
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 10,556,236,460 -992,677,031 6,406,462,663 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - - -