Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Mã CK : DPM

  • Doanh thu thuần
  • 6,475.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 1,385.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 28.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 23.1%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 3,646.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 8,101,852,559,310 8,013,045,841,689 9,851,635,822,033 9,642,700,730,426
Các khoản giảm trừ -106,023,465,391 -88,258,717,964 -86,688,977,560 -93,850,877,835
Doanh số thuần 7,995,829,093,919 7,924,787,123,725 9,764,946,844,473 9,548,849,852,591
Giá vốn hàng bán -5,884,432,561,847 -5,528,945,830,113 -6,612,423,997,803 -7,121,096,149,422
Lãi gộp 2,111,396,532,072 2,395,841,293,612 3,152,522,846,670 2,427,753,703,169
Thu nhập tài chính 164,595,463,841 234,042,714,790 256,561,206,512 406,506,623,868
Chi phí tài chính -1,379,308,284 -13,686,412,637 -7,070,545,699 -4,729,620,348
Chi phí tiền lãi -186,427,398 -4,473,655,670 -2,568,699,865 -2,931,385,121
Chi phí bán hàng -802,514,524,567 -735,465,012,634 -750,985,639,837 -701,604,959,417
Chi phí quản lý doanh nghiệp -638,677,975,533 -499,365,924,703 -597,075,933,211 -570,530,577,008
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 837,255,030,585 1,385,215,846,880 1,855,678,117,275 1,277,568,225,239
Thu nhập khác 17,312,125,756 11,186,505,268 25,682,368,809 16,648,055,652
Chi phí khác -1,702,710,637 -3,327,436,657 -1,087,635,279 -9,545,806,055
Thu nhập khác, ròng 15,609,415,119 7,859,068,611 24,594,733,530 7,102,249,597
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 852,864,445,704 1,393,074,915,491 1,880,272,850,805 1,284,670,474,836
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -141,942,071,760 -260,806,442,949 -309,160,303,969 -186,726,498,683
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -3,082,437,393 32,506,272,281 -48,651,197,780 36,514,419,748
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -145,024,509,153 -228,300,170,668 -357,811,501,749 -150,212,078,935
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 707,839,936,551 1,164,774,744,823 1,522,461,349,056 1,134,458,395,901
Lợi ích của cổ đông thiểu số 13,384,142,688 23,839,763,404 34,247,867,339 38,182,555,531
Cổ đông của Công ty mẹ 694,455,793,863 1,140,934,981,419 1,488,213,481,717 1,096,275,840,370
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,532 2,452 3,295 2,506
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -