Công ty Cổ phần Điện nước An Giang - Mã CK : DNA

  • Doanh thu thuần
  • 1,055.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 89.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 22.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 10.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,846.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 1,401,499,158,174 1,322,776,038,060 1,201,684,187,994 1,055,254,723,225
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 1,401,499,158,174 1,322,776,038,060 1,201,684,187,994 1,055,254,723,225
Giá vốn hàng bán -1,104,247,829,817 -1,038,630,734,332 -942,403,946,199 -818,174,187,219
Lãi gộp 297,251,328,357 284,145,303,728 259,280,241,795 237,080,536,006
Thu nhập tài chính 3,421,944,100 7,133,378,010 6,457,311,001 10,620,008,529
Chi phí tài chính -15,987,668,005 -18,525,316,086 -19,403,758,856 -18,901,078,700
Chi phí tiền lãi -15,967,668,005 -18,525,316,086 -19,336,999,247 -18,901,078,700
Chi phí bán hàng -108,255,805,214 -96,530,147,437 -85,445,540,370 -82,896,623,310
Chi phí quản lý doanh nghiệp -48,825,290,121 -47,187,674,838 -36,744,784,978 -33,202,854,829
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 127,604,509,117 129,035,543,377 124,143,468,592 112,699,987,696
Thu nhập khác 8,733,623,197 5,073,644,608 2,438,022,687 3,809,368,286
Chi phí khác -1,726,727,123 -5,295,076,439 -4,882,366,303 -1,899,726,525
Thu nhập khác, ròng 7,006,896,074 -221,431,831 -2,444,343,616 1,909,641,761
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 134,611,405,191 128,814,111,546 121,699,124,976 114,609,629,457
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -24,961,119,565 -28,087,490,882 -30,330,482,062 -24,698,757,773
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -1,849,604,370 1,861,946,794 -1,069,078,234 -76,117,307
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -26,810,723,935 -26,225,544,088 -31,399,560,296 -24,774,875,080
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 107,800,681,256 102,588,567,458 90,299,564,680 89,834,754,377
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 107,800,681,256 102,588,567,458 90,299,564,680 89,834,754,377
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,554 1,797 1,623 1,846
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -