Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO - Mã CK : DMC

  • Doanh thu thuần
  • 937.8 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 62.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 27.6%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 7.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 4,563.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 1,363,513,240,162 1,388,396,580,893 1,401,104,951,836 1,657,961,075,664
Các khoản giảm trừ -23,862,651,784 -99,102,403,647 -167,074,129,384 -171,901,524,889
Doanh số thuần 1,339,650,588,378 1,289,294,177,246 1,234,030,822,452 1,486,059,550,775
Giá vốn hàng bán -804,867,971,665 -790,585,525,683 -824,272,566,319 -1,061,497,056,947
Lãi gộp 534,782,616,713 498,708,651,563 409,758,256,133 424,562,493,828
Thu nhập tài chính 15,091,089,456 9,650,395,480 2,069,444,886 6,127,643,272
Chi phí tài chính 1,367,275,409 -6,712,826,694 -2,753,784,576 -7,603,247,669
Chi phí tiền lãi - - - -5,658,678,953
Chi phí bán hàng -197,567,029,625 -195,847,519,617 -143,319,798,376 -140,722,717,607
Chi phí quản lý doanh nghiệp -96,853,457,390 -95,762,725,926 -82,089,832,079 -122,134,176,330
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 256,820,494,563 210,035,974,806 183,664,285,988 160,229,995,494
Thu nhập khác 3,675,964,712 1,044,906,819 1,551,101,807 9,014,323,818
Chi phí khác -834,453,189 -1,183,962,857 -2,002,467,630 -547,722,340
Thu nhập khác, ròng 2,841,511,523 -139,056,038 -451,365,823 8,466,601,478
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 259,662,006,086 209,896,918,768 183,212,920,165 168,696,596,972
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -55,541,499,368 -44,555,532,980 -39,198,931,412 -36,010,228,168
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 3,541,456,046 3,300,088,755 -2,454,709,347 -364,563,731
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -52,000,043,322 -41,255,444,225 -41,653,640,759 -36,374,791,899
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 207,661,962,764 168,641,474,543 141,559,279,406 132,321,805,073
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 207,661,962,764 168,641,474,543 141,559,279,406 132,321,805,073
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 5,980 4,856 4,374 4,953
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -