Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt - Mã CK : DLR

  • Doanh thu thuần
  • 97.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 2.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 10.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 639.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 52,555,124,608 58,182,019,265 121,273,803,181 52,763,225,873
Các khoản giảm trừ -53,134,900 -2,740,398,238 - -
Doanh số thuần 52,501,989,708 55,441,621,027 121,273,803,181 52,763,225,873
Giá vốn hàng bán -48,758,406,009 -52,532,872,092 -112,581,179,033 -48,507,244,716
Lãi gộp 3,743,583,699 2,908,748,935 8,692,624,148 4,255,981,157
Thu nhập tài chính 126,184,882 130,349,003 117,027,435 225,531,047
Chi phí tài chính -4,359,817,066 -2,881,382,426 -1,728,989,930 -2,713,778,361
Chi phí tiền lãi -4,359,817,066 -2,881,382,426 -1,728,989,930 -2,713,778,361
Chi phí bán hàng -522,300,590 -965,941,777 -1,624,326,036 -895,218,243
Chi phí quản lý doanh nghiệp -9,445,317,640 -12,717,036,215 -11,095,364,899 -12,805,496,248
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -10,457,666,715 -13,548,203,890 -5,613,277,894 -11,901,107,340
Thu nhập khác 216,436,326 267,576,397 9,587,551,247 1,945,847,055
Chi phí khác -500,759,935 -4,141,622,442 -2,526,739,420 -2,800,733,055
Thu nhập khác, ròng -284,323,609 -3,874,046,045 7,060,811,827 -854,886,000
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế -10,741,990,324 -17,422,249,935 1,447,533,933 -12,755,993,340
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -145,097,079 -6,780,441 -124,354,614
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - -305,085,785 228,167,870
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -145,097,079 -311,866,226 103,813,256
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế -10,741,990,324 -17,567,347,014 1,135,667,707 -12,652,180,084
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ -10,741,990,324 -17,567,347,014 1,135,667,707 -12,652,180,084
Lãi cơ bản trên cổ phiếu -2,387 -3,904 252 -2,812
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - -3,904 - -