Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây - Mã CK : DHT

  • Doanh thu thuần
  • 540.0 (tỷ VNĐ) (Năm 2007)
  • Lợi nhuận thuần
  • 11.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 13.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.6%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 1,207,763,479,859 969,380,486,408 823,294,626,510 745,375,619,510
Các khoản giảm trừ -2,322,902,023 -28,808,908,946 -3,240,952,706 -2,393,760,600
Doanh số thuần 1,205,440,577,836 940,571,577,462 820,053,673,804 742,981,858,910
Giá vốn hàng bán -1,024,671,734,836 -792,220,534,254 -689,838,453,837 -624,593,840,321
Lãi gộp 180,768,843,000 148,351,043,208 130,215,219,967 118,388,018,589
Thu nhập tài chính 8,845,276,566 7,538,699,298 4,641,126,358 5,647,612,228
Chi phí tài chính -9,352,742,956 -8,819,118,507 -7,590,021,337 -10,543,222,403
Chi phí tiền lãi -8,979,692,235 -8,083,462,675 -8,365,125,653 -10,543,222,403
Chi phí bán hàng -58,929,442,994 -55,292,822,560 -49,151,629,647 -43,120,400,762
Chi phí quản lý doanh nghiệp -55,905,781,531 -45,744,840,313 -42,604,800,758 -36,978,236,661
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 66,452,515,816 47,265,336,673 35,509,894,583 33,393,770,991
Thu nhập khác 5,756,942,278 3,974,946,338 3,370,662,170 6,135,626,531
Chi phí khác -674,845,935 -22,375,802 -307,997 -237,575,022
Thu nhập khác, ròng 5,082,096,343 3,952,570,536 3,370,354,173 5,898,051,509
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - 964,856,684 -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 71,534,612,159 51,217,907,209 39,845,105,440 39,291,822,500
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -14,734,989,970 -10,913,431,579 -8,420,271,088 -8,775,606,580
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 439,977,804 175,360,688 114,138,651 101,371,955
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -14,295,012,166 -10,738,070,891 -8,306,132,437 -8,674,234,625
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 57,239,599,993 40,479,836,318 31,538,973,003 30,617,587,875
Lợi ích của cổ đông thiểu số 3,441,540,539 3,692,405,008 5,241,372,401 3,856,277,060
Cổ đông của Công ty mẹ 53,798,059,454 36,787,431,310 26,297,600,602 26,761,310,815
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 7,966 5,469 4,187 4,261
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -