Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre - Mã CK : DHC

  • Doanh thu thuần
  • 196.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 8.1 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 11.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.6%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,132.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 810,792,751,561 668,121,590,422 640,067,057,041 543,031,072,447
Các khoản giảm trừ -768,005,950 - -30,302,400 -276,317,900
Doanh số thuần 810,024,745,611 668,121,590,422 640,036,754,641 542,754,754,547
Giá vốn hàng bán -678,157,598,327 -544,637,610,492 -522,598,883,540 -451,756,074,297
Lãi gộp 131,867,147,284 123,483,979,930 117,437,871,101 90,998,680,250
Thu nhập tài chính 3,303,885,662 5,173,235,212 484,881,632 619,695,639
Chi phí tài chính -4,720,649,095 -3,504,997,576 -5,525,386,818 -8,388,009,569
Chi phí tiền lãi -4,587,707,583 -3,251,172,022 -4,270,240,778 -7,778,831,540
Chi phí bán hàng -23,162,708,316 -18,102,307,275 -17,664,612,469 -16,066,225,191
Chi phí quản lý doanh nghiệp -14,361,971,108 -10,838,267,483 -6,790,759,511 -11,515,740,320
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 92,925,704,427 96,211,642,808 87,941,993,935 55,648,400,809
Thu nhập khác 855,008,426 1,491,017,805 1,131,537,703 1,187,813,736
Chi phí khác -495,227,605 -753,540,207 -973,591,712 -1,425,549,509
Thu nhập khác, ròng 359,780,821 737,477,598 157,945,991 -237,735,773
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 93,285,485,248 96,949,120,406 88,099,939,926 55,410,665,036
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -13,031,134,512 -11,223,156,184 -8,321,751,883 -12,304,975,583
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -13,031,134,512 -11,223,156,184 -8,321,751,883 -12,304,975,583
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 80,254,350,736 85,725,964,222 79,778,188,043 43,105,689,453
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 80,254,350,736 85,725,964,222 79,778,188,043 43,105,689,453
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,706 3,449 4,553 2,853
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -