Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh - Mã CK : DFC

  • Doanh thu thuần
  • 993.0 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 34.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 1,268,902,099,157 1,202,846,751,740 995,933,274,514 1,002,039,565,105
Các khoản giảm trừ -1,533,371,600 -1,087,063,627 -2,902,361,166 -4,848,231,400
Doanh số thuần 1,267,368,727,557 1,201,759,688,113 993,030,913,348 997,191,333,705
Giá vốn hàng bán -1,148,815,851,115 -1,089,218,724,816 -896,469,614,263 -896,531,796,449
Lãi gộp 118,552,876,442 112,540,963,297 96,561,299,085 100,659,537,256
Thu nhập tài chính 485,966,205 1,075,409,057 509,975,753 960,448,914
Chi phí tài chính -10,232,634,903 -10,135,364,239 -7,924,922,699 -13,403,493,519
Chi phí tiền lãi -9,435,898,168 - - -
Chi phí bán hàng -13,258,295,780 -11,595,080,101 -9,671,744,406 -8,525,390,357
Chi phí quản lý doanh nghiệp -56,102,347,904 -50,667,146,737 -41,962,890,604 -41,677,237,539
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 39,445,564,060 41,218,781,277 37,511,717,129 38,013,864,755
Thu nhập khác 3,608,419,220 5,362,849,167 6,867,373,965 4,877,529,467
Chi phí khác -24,220,353 - -25,464,471 -3,555,818
Thu nhập khác, ròng 3,584,198,867 5,362,849,167 6,841,909,494 4,873,973,649
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 43,029,762,927 46,581,630,444 44,353,626,623 42,887,838,404
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -8,659,046,905 -10,306,362,449 -9,845,505,609 -10,787,964,384
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -8,659,046,905 -10,306,362,449 -9,845,505,609 -10,787,964,384
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 34,370,716,022 36,275,267,995 34,508,121,014 32,099,874,020
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 34,370,716,022 36,275,267,995 34,508,121,014 32,099,874,020
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4,230 - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -