Công ty Cổ phần Du Lịch và Thương Mại DIC - Mã CK : DCD

  • Doanh thu thuần
  • 254.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2013)
  • Lợi nhuận thuần
  • 3.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 26.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 1.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 309.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 362,191,340,842 374,420,162,705 349,292,273,910 285,511,448,797
Các khoản giảm trừ - - -4,701,945 -332,798,795
Doanh số thuần 362,191,340,842 374,420,162,705 349,287,571,965 285,178,650,002
Giá vốn hàng bán -291,800,552,631 -305,152,554,465 -264,198,469,442 -222,027,713,033
Lãi gộp 70,390,788,211 69,267,608,240 85,089,102,523 63,150,936,969
Thu nhập tài chính 1,412,535,832 169,585,375 122,459,965 53,494,823
Chi phí tài chính -1,279,897,954 -2,247,804,355 -1,531,725,013 -2,074,191,244
Chi phí tiền lãi -1,279,860,563 -2,246,149,217 -1,520,718,330 -2,091,795,326
Chi phí bán hàng -56,310,378,687 -55,421,422,614 -69,024,171,288 -52,269,678,796
Chi phí quản lý doanh nghiệp -6,677,437,116 -7,155,229,222 -6,286,284,460 -5,738,610,380
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 7,535,610,286 4,612,737,424 8,369,381,727 3,121,951,372
Thu nhập khác 3,195,368,059 3,141,023,315 2,072,126,702 3,200,055,615
Chi phí khác -54,870,330 -117,077,199 -1,395,626,958 -254,237,801
Thu nhập khác, ròng 3,140,497,729 3,023,946,116 676,499,744 2,945,817,814
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 10,676,108,015 7,636,683,540 9,045,881,471 6,067,769,186
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,159,389,454 -1,574,632,641 -2,101,925,201 -1,364,885,334
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,159,389,454 -1,574,632,641 -2,101,925,201 -1,364,885,334
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 8,516,718,561 6,062,050,899 6,943,956,270 4,702,883,852
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 8,516,718,561 6,062,050,899 6,943,956,270 4,702,883,852
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 679 537 615 416
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -