Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản - Mã CK : DAT

  • Doanh thu thuần
  • 470.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2013)
  • Lợi nhuận thuần
  • 9.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 8.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 1.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 601.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 1,436,018,711,356 944,730,309,521 658,856,437,387 344,228,040,576
Các khoản giảm trừ -140,692,902 - -1,604,155,884 -246,365,257
Doanh số thuần 1,435,878,018,454 944,730,309,521 657,252,281,503 343,981,675,319
Giá vốn hàng bán -1,348,962,981,179 -880,739,001,681 -606,331,156,936 -319,923,695,755
Lãi gộp 86,915,037,275 63,991,307,840 50,921,124,567 24,057,979,564
Thu nhập tài chính 24,463,356,765 16,952,533,260 7,849,579,421 10,999,732,401
Chi phí tài chính -50,296,726,913 -30,048,826,319 -17,763,191,215 -13,425,814,104
Chi phí tiền lãi -49,162,560,222 -30,971,070,144 -14,457,591,346 -12,842,145,936
Chi phí bán hàng -25,651,086,333 -17,175,733,526 -9,026,654,470 -4,405,896,798
Chi phí quản lý doanh nghiệp -8,078,087,124 -7,439,831,492 -7,064,316,172 -4,617,021,918
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 27,352,493,670 26,279,449,763 24,916,542,131 12,608,979,145
Thu nhập khác 4,701,284 64,185,616 - 534,557
Chi phí khác -527,524,684 -91,622,235 -57,874,083 -131,379,002
Thu nhập khác, ròng -522,823,400 -27,436,619 -57,874,083 -130,844,445
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 26,829,670,270 26,252,013,144 24,858,668,048 12,478,134,700
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,465,784,694 -1,835,281,243 -3,497,851,862 -1,341,267,422
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,465,784,694 -1,835,281,243 -3,497,851,862 -1,341,267,422
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 25,363,885,576 24,416,731,901 21,360,816,186 11,136,867,278
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 25,363,885,576 24,416,731,901 21,360,816,186 11,136,867,278
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 665 641 590 712
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -