Công ty Cổ phần Địa ốc 11 - Mã CK : D11

  • Doanh thu thuần
  • 37.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • -16.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • -35.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • -44.1%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 96,286,795,100 109,313,362,424 100,020,035,367 96,190,462,651
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 96,286,795,100 109,313,362,424 100,020,035,367 96,190,462,651
Giá vốn hàng bán -93,084,617,681 -105,544,451,921 -97,076,384,282 -93,363,421,551
Lãi gộp 3,202,177,419 3,768,910,503 2,943,651,085 2,827,041,100
Thu nhập tài chính 3,817,695,660 4,686,626,103 8,365,675,528 8,022,672,815
Chi phí tài chính -4,211,403 - - -45,536,867
Chi phí tiền lãi -4,211,403 - - -38,894,268
Chi phí bán hàng -17,965,008 - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -4,673,245,531 -7,253,931,762 -8,686,582,668 -8,592,212,047
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 2,324,451,137 1,201,604,844 2,622,743,945 2,211,965,001
Thu nhập khác 5,001,967 332,679,561 - 29,511,750
Chi phí khác -2,757,997 -203,651,344 -8,271,633 -383,914,293
Thu nhập khác, ròng 2,243,970 129,028,217 -8,271,633 -354,402,543
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 2,326,695,107 1,330,633,061 2,614,472,312 1,857,562,458
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -465,339,021 -309,033,885 -576,789,909 -491,549,465
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -465,339,021 -309,033,885 -576,789,909 -491,549,465
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 1,861,356,086 1,021,599,176 2,037,682,403 1,366,012,993
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 1,861,356,086 1,021,599,176 2,037,682,403 1,366,012,993
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 203 173 387 232
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -