Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Mã CK : CZC

  • Doanh thu thuần
  • 742.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 11.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 8.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 134,720.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 429,602,101,873 432,223,849,672 528,278,044,268 624,456,482,961
Các khoản giảm trừ -23,989,091 - -40,670,000 -
Doanh số thuần 429,578,112,782 432,223,849,672 528,237,374,268 624,456,482,961
Giá vốn hàng bán -386,003,641,397 -383,432,829,149 -468,942,926,010 -558,276,217,080
Lãi gộp 43,574,471,385 48,791,020,523 59,294,448,258 66,180,265,881
Thu nhập tài chính 1,518,666,093 52,687,358 431,635,127 231,361,253
Chi phí tài chính -5,399,579,198 -4,481,092,460 -1,322,850,670 -2,141,157,249
Chi phí tiền lãi -5,399,579,198 -4,481,092,460 -1,322,850,670 -2,141,157,249
Chi phí bán hàng -21,500,182,708 -24,963,266,823 -30,079,685,260 -44,867,414,538
Chi phí quản lý doanh nghiệp -15,100,763,198 -16,908,145,152 -23,989,267,064 -12,247,290,942
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 3,092,612,374 2,491,203,446 4,334,280,391 7,155,764,405
Thu nhập khác 18,799,941 85,522,546 1,857,232,582 2,607,556,881
Chi phí khác -110,247,700 -76,292,314 -106,791,221 -881,090,725
Thu nhập khác, ròng -91,447,759 9,230,232 1,750,441,361 1,726,466,156
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 3,001,164,615 2,500,433,678 6,084,721,752 8,882,230,561
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -641,872,463 -529,858,482 -1,379,704,804 -2,234,245,692
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -641,872,463 -529,858,482 -1,379,704,804 -2,234,245,692
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 2,359,292,152 1,970,575,196 4,705,016,948 6,647,984,869
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 2,359,292,152 1,970,575,196 4,705,016,948 6,647,984,869
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 421 352 1,370 2,492
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -