Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ - Mã CK : CTW

  • Doanh thu thuần
  • 195.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 37.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 36.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 23.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 226,482,022,405 213,526,609,359 200,351,115,692 195,653,466,505
Các khoản giảm trừ - - - -857,528
Doanh số thuần 226,482,022,405 213,526,609,359 200,351,115,692 195,652,608,977
Giá vốn hàng bán -140,148,708,020 -132,095,844,861 -129,693,895,848 -124,220,268,927
Lãi gộp 86,333,314,385 81,430,764,498 70,657,219,844 71,432,340,050
Thu nhập tài chính 860,168,248 1,052,595,490 1,959,655,235 181,183,341
Chi phí tài chính -2,267,992,243 -1,537,284,023 -1,321,833,121 -1,961,530,381
Chi phí tiền lãi -2,236,375,397 -1,444,172,821 -1,157,421,174 -1,784,332,276
Chi phí bán hàng -6,099,057,679 -3,262,665,635 - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -31,383,536,526 -30,965,680,024 -25,681,188,266 -24,708,194,178
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 47,442,896,185 45,833,730,306 43,497,853,692 44,943,798,832
Thu nhập khác 3,886,220,184 7,203,659,332 1,275,611,401 836,840,449
Chi phí khác -1,329,441,038 -3,497,206,374 -673,420,784 -444,794,207
Thu nhập khác, ròng 2,556,779,146 3,706,452,958 602,190,617 392,046,242
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 49,999,675,331 49,540,183,264 44,100,044,309 45,335,845,074
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -9,338,700,960 -8,485,190,610 -8,013,108,459 -8,341,135,230
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -9,338,700,960 -8,485,190,610 -8,013,108,459 -8,341,135,230
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 40,660,974,371 41,054,992,654 36,086,935,850 36,994,709,844
Lợi ích của cổ đông thiểu số 6,365,566,661 6,785,304,281 5,260,537,227 4,786,342,339
Cổ đông của Công ty mẹ 34,295,407,710 34,269,688,373 30,826,398,623 32,208,367,505
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,221 1,146 2,129 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 1,221 1,146 - -