Công ty Cổ phần City Auto - Mã CK : CTF

  • Doanh thu thuần
  • 1,382.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 5.6 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 6.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 0.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 624.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 3,444,250,580,566 3,246,728,225,791 2,082,628,635,563 1,394,739,606,148
Các khoản giảm trừ -10,321,036,204 -10,449,770,166 -10,861,706,588 -11,827,566,005
Doanh số thuần 3,433,929,544,362 3,236,278,455,625 2,071,766,928,975 1,382,912,040,143
Giá vốn hàng bán -3,284,848,432,396 -3,053,614,402,615 -1,952,787,171,651 -1,297,504,423,941
Lãi gộp 149,081,111,966 182,664,053,010 118,979,757,324 85,407,616,202
Thu nhập tài chính 27,423,421 54,333,160 82,693,944 58,804,907
Chi phí tài chính -23,338,134,799 -14,266,742,418 -7,761,228,190 -9,773,560,404
Chi phí tiền lãi -23,338,134,799 -14,266,742,418 -7,761,228,190 -9,773,238,186
Chi phí bán hàng -110,316,406,022 -112,543,764,715 -80,423,835,363 -43,574,318,707
Chi phí quản lý doanh nghiệp -52,699,569,848 -47,242,304,917 -30,298,426,116 -25,407,886,615
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -37,245,575,282 8,665,574,120 578,961,599 6,710,655,383
Thu nhập khác 59,279,456,241 29,936,795,527 22,334,629,135 4,841,669,564
Chi phí khác -415,846,738 -7,030,220,449 -7,582,159,288 -4,022,356,319
Thu nhập khác, ròng 58,863,609,503 22,906,575,078 14,752,469,847 819,313,245
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 21,618,034,221 31,572,149,198 15,331,431,446 7,529,968,628
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,142,363,177 -4,096,000,093 -601,248,556 -1,528,401,841
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 2,255,374,181 395,925,819 -2,651,300,000 -354,500,000
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1,113,011,004 -3,700,074,274 -3,252,548,556 -1,882,901,841
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 22,731,045,225 27,872,074,924 12,078,882,890 5,647,066,787
Lợi ích của cổ đông thiểu số 22,838,682 836,577,249 78,957,750 17,757,707
Cổ đông của Công ty mẹ 22,708,206,543 27,035,497,675 11,999,925,140 5,629,309,080
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,183 1,417 667 624
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -