Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA - Mã CK : CSC

  • Doanh thu thuần
  • 157.8 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 4.2 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 8.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 3.8%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,623.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 347,315,403,100 309,377,800,306 291,575,564,974 282,188,936,863
Các khoản giảm trừ - -4,622,704 - -
Doanh số thuần 347,315,403,100 309,373,177,602 291,575,564,974 282,188,936,863
Giá vốn hàng bán -326,844,831,565 -291,533,504,708 -259,842,179,141 -264,514,750,580
Lãi gộp 20,470,571,535 17,839,672,894 31,733,385,833 17,674,186,283
Thu nhập tài chính 170,731,189,299 21,862,246,681 173,101,372 16,865,923,139
Chi phí tài chính -15,920,243,724 -4,227,972,001 -6,244,255,415 -4,236,399,236
Chi phí tiền lãi -7,303,238,419 -4,366,545,915 -6,225,585,914 -4,029,686,252
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -22,062,373,282 -15,142,983,082 -12,211,399,146 -14,244,660,901
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 153,007,646,534 20,900,454,293 15,485,123,944 16,059,049,285
Thu nhập khác 488,910,254 99,045,551 598,893,656 475,661,474
Chi phí khác -2,904,460,438 -520,025,389 -4,308,266,150 -1,819,815,875
Thu nhập khác, ròng -2,415,550,184 -420,979,838 -3,709,372,494 -1,344,154,401
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -441,624,826
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 150,592,096,350 20,479,474,455 11,775,751,450 14,273,270,058
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -32,983,288,568 -3,121,791,361 -3,668,979,162 -3,681,945,810
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 64,089,237 109,174,189 201,610,914 -457,306,489
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -32,919,199,331 -3,012,617,172 -3,467,368,248 -4,139,252,299
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 117,672,897,019 17,466,857,283 8,308,383,202 10,134,017,759
Lợi ích của cổ đông thiểu số 54,241,993,749 1,452,494,803 396,803,425 -353,748,899
Cổ đông của Công ty mẹ 63,430,903,270 16,014,362,480 7,911,579,777 10,487,766,658
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6,225 1,465 826 1,498
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -