Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ - Mã CK : CPC

  • Doanh thu thuần
  • 146.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 11.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 15.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 8.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,768.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 275,414,595,202 210,730,567,284 195,713,647,300 211,214,135,147
Các khoản giảm trừ - - - -1,799,470,000
Doanh số thuần 275,414,595,202 210,730,567,284 195,713,647,300 209,414,665,147
Giá vốn hàng bán -217,663,766,470 -165,298,211,525 -159,597,000,328 -173,906,813,813
Lãi gộp 57,750,828,732 45,432,355,759 36,116,646,972 35,507,851,334
Thu nhập tài chính 1,957,364,233 4,685,955,961 2,554,414,049 4,397,939,516
Chi phí tài chính -2,290,353,446 -4,941,132,161 -3,602,294,688 -6,198,697,835
Chi phí tiền lãi -1,821,026,785 -892,360,339 -1,238,139,331 -1,960,093,470
Chi phí bán hàng -17,498,663,462 -11,105,357,793 -8,549,225,549 -9,209,124,470
Chi phí quản lý doanh nghiệp -23,764,922,103 -19,222,886,298 -13,843,105,786 -12,495,359,235
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 16,154,253,954 14,848,935,468 12,676,434,998 12,002,609,310
Thu nhập khác 69,894,566 276,383,519 2,378,461,788 2,479,286,349
Chi phí khác -438,143,504 -332,775,888 -365,130,988 -195,852,854
Thu nhập khác, ròng -368,248,938 -56,392,369 2,013,330,800 2,283,433,495
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 15,786,005,016 14,792,543,099 14,689,765,798 14,286,042,805
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -3,323,708,212 -2,969,087,025 -3,307,786,510 -3,142,929,417
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - -43,728,541 - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -3,323,708,212 -3,012,815,566 -3,307,786,510 -3,142,929,417
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 12,462,296,804 11,779,727,533 11,381,979,288 11,143,113,388
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 12,462,296,804 11,779,727,533 11,381,979,288 11,143,113,388
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,053 2,888 2,789 2,730
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -