Công ty Cổ phần Đầu tư CMC - Mã CK : CMC

  • Doanh thu thuần
  • 184.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • -23.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • -12.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 9,576,462,672 15,213,446,655 7,148,090,907 7,347,168,638
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 9,576,462,672 15,213,446,655 7,148,090,907 7,347,168,638
Giá vốn hàng bán -9,301,737,513 -12,713,041,850 -6,563,566,700 -6,555,238,000
Lãi gộp 274,725,159 2,500,404,805 584,524,207 791,930,638
Thu nhập tài chính 8,187,902,829 3,899,227,329 4,556,104,006 5,448,073,012
Chi phí tài chính -3,449,280,565 -2,652,998,887 -1,979,512,258 -1,504,857,560
Chi phí tiền lãi -2,655,849,871 -2,562,646,787 -2,124,707,309 -325,665,873
Chi phí bán hàng -48,016,364 -16,795,715 -80,688,219 -136,519,264
Chi phí quản lý doanh nghiệp -3,419,883,805 -4,234,358,487 -2,935,002,073 -2,709,487,033
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 1,545,447,254 -504,520,955 145,425,663 1,889,139,793
Thu nhập khác - 1,753,383,917 - 198,671,444
Chi phí khác -7,293 -825,291,212 -121,407 -627,871,351
Thu nhập khác, ròng -7,293 928,092,705 -121,407 -429,199,907
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 1,545,439,961 423,571,750 145,304,256 1,459,939,886
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 1,545,439,961 423,571,750 145,304,256 1,459,939,886
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 1,545,439,961 423,571,750 145,304,256 1,459,939,886
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 339 71 32 320
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 339 - - -