Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn - Mã CK : CLW

  • Doanh thu thuần
  • 280.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 11.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 7.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.7%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 903.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 1,076,667,658,717 976,821,997,205 853,328,002,350 794,284,587,783
Các khoản giảm trừ -262,876,562 -502,093,283 -226,949,094 -302,277,264
Doanh số thuần 1,076,404,782,155 976,319,903,922 853,101,053,256 793,982,310,519
Giá vốn hàng bán -1,014,102,406,470 -908,566,828,545 -815,551,034,864 -734,800,359,465
Lãi gộp 62,302,375,685 67,753,075,377 37,550,018,392 59,181,951,054
Thu nhập tài chính 1,241,415,390 1,911,967,312 3,555,991,197 3,783,052,593
Chi phí tài chính -778,201,669 -1,044,933,161 -1,334,514,732 -1,676,027,627
Chi phí tiền lãi -778,201,669 -1,044,933,161 -1,334,514,732 -1,676,027,627
Chi phí bán hàng -13,507,292,184 -12,783,405,221 -10,297,663,924 -9,381,564,550
Chi phí quản lý doanh nghiệp -37,995,290,353 -39,573,652,099 -24,893,620,357 -23,884,312,038
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 11,263,006,869 16,263,052,208 4,580,210,576 28,023,099,432
Thu nhập khác 7,374,166,497 3,100,126,823 33,917,072,715 15,259,480,668
Chi phí khác -986,341,131 -2,002,802,683 -4,417,680,206 -4,268,902,352
Thu nhập khác, ròng 6,387,825,366 1,097,324,140 29,499,392,509 10,990,578,316
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 17,650,832,235 17,360,376,348 34,079,603,085 39,013,677,748
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,187,313,163 -3,178,813,252 -6,472,690,493 -8,428,150,835
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -1,190,306,171 - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -3,377,619,334 -3,178,813,252 -6,472,690,493 -8,428,150,835
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 14,273,212,901 14,181,563,096 27,606,912,592 30,585,526,913
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 14,273,212,901 14,181,563,096 27,606,912,592 30,585,526,913
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 846 841 1,685 2,353
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -