Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec - Mã CK : CLG

  • Doanh thu thuần
  • 60.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2007)
  • Lợi nhuận thuần
  • 2.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 8.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 5.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,579.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 620,468,344,065 347,728,674,958 245,345,937,315 367,772,519,611
Các khoản giảm trừ -1,374,021,717 - - -
Doanh số thuần 619,094,322,348 347,728,674,958 245,345,937,315 367,772,519,611
Giá vốn hàng bán -554,726,335,783 -296,256,406,064 -252,179,482,056 -297,567,305,885
Lãi gộp 64,367,986,565 51,472,268,894 -6,833,544,741 70,205,213,726
Thu nhập tài chính 421,426,889 10,253,640,858 150,050,115,931 101,254,549,899
Chi phí tài chính -18,672,185,489 -37,111,175,889 -108,119,567,400 -111,309,931,165
Chi phí tiền lãi -18,382,450,320 -37,145,609,287 -61,282,149,064 -61,493,236,376
Chi phí bán hàng -388,873,790 -1,282,530,133 -1,145,759,634 -3,160,420,223
Chi phí quản lý doanh nghiệp -21,436,091,813 -17,250,747,856 -23,147,516,530 -9,977,027,047
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 22,938,952,245 6,283,240,157 10,803,727,626 47,012,385,190
Thu nhập khác 62,709,005 7,610,935,744 17,167,009,387 68,861,141
Chi phí khác -2,692,449,563 -12,355,909,303 -6,935,481,055 -8,936,317,390
Thu nhập khác, ròng -2,629,740,558 -4,744,973,559 10,231,528,332 -8,867,456,249
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - -4,343,436,648 -2,007,245,936
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 20,309,211,687 1,538,266,598 16,691,819,310 36,137,683,005
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -4,826,126,014 -4,154,631,810 -3,969,919,122 -4,473,050,601
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -1,559,492,386 3,285,414,308 42,188,598 -1,530,668,439
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -6,385,618,400 -869,217,502 -3,927,730,524 -6,003,719,040
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 13,923,593,287 669,049,096 12,764,088,786 30,133,963,965
Lợi ích của cổ đông thiểu số 14,554,135 63,708,321 510,077,831 727,335,432
Cổ đông của Công ty mẹ 13,909,039,152 605,340,775 12,254,010,955 29,406,628,533
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 658 29 587 1,507
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 544 - - -