Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec - Mã CK : CLG

  • Doanh thu thuần
  • 19.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 2.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • -10.9%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 21.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,063.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 677,378,192,896 620,468,344,065 347,728,674,958 245,345,937,315
Các khoản giảm trừ - -1,374,021,717 - -
Doanh số thuần 677,378,192,896 619,094,322,348 347,728,674,958 245,345,937,315
Giá vốn hàng bán -628,114,175,972 -554,726,335,783 -296,256,406,064 -252,179,482,056
Lãi gộp 49,264,016,924 64,367,986,565 51,472,268,894 -6,833,544,741
Thu nhập tài chính 26,159,462,690 421,426,889 10,253,640,858 150,050,115,931
Chi phí tài chính -17,021,627,189 -18,672,185,489 -37,111,175,889 -108,119,567,400
Chi phí tiền lãi -17,021,627,189 -18,382,450,320 -37,145,609,287 -61,282,149,064
Chi phí bán hàng -365,370,787 -388,873,790 -1,282,530,133 -1,145,759,634
Chi phí quản lý doanh nghiệp -22,499,488,990 -21,436,091,813 -17,250,747,856 -23,147,516,530
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 12,324,192,648 22,938,952,245 6,283,240,157 10,803,727,626
Thu nhập khác 56,014,225 62,709,005 7,610,935,744 17,167,009,387
Chi phí khác -423,579,154 -2,692,449,563 -12,355,909,303 -6,935,481,055
Thu nhập khác, ròng -367,564,929 -2,629,740,558 -4,744,973,559 10,231,528,332
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -4,343,436,648
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 11,956,627,719 20,309,211,687 1,538,266,598 16,691,819,310
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -3,608,681,327 -4,826,126,014 -4,154,631,810 -3,969,919,122
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -2,180,857,597 -1,559,492,386 3,285,414,308 42,188,598
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -5,789,538,924 -6,385,618,400 -869,217,502 -3,927,730,524
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 6,167,088,795 13,923,593,287 669,049,096 12,764,088,786
Lợi ích của cổ đông thiểu số 22,035,710 14,554,135 63,708,321 510,077,831
Cổ đông của Công ty mẹ 6,145,053,085 13,909,039,152 605,340,775 12,254,010,955
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 291 658 29 587
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - 544 - -