Công ty Cổ phần COMA 18 - Mã CK : CIG

  • Doanh thu thuần
  • 334.0 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 3.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 7.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 1.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,154.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 28,521,889,747 46,976,960,549 94,145,024,398 179,682,260,328
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 28,521,889,747 46,976,960,549 94,145,024,398 179,682,260,328
Giá vốn hàng bán -20,618,384,144 -30,659,073,419 -99,039,217,016 -222,283,675,549
Lãi gộp 7,903,505,603 16,317,887,130 -4,894,192,618 -42,601,415,221
Thu nhập tài chính 80,687,253 584,327,148 200,982,421 140,648,444
Chi phí tài chính -726,580,679 113,982,547 -2,737,719,259 -314,485,655
Chi phí tiền lãi -726,580,679 -397,491,142 -226,245,570 -314,485,655
Chi phí bán hàng -268,200,000 -1,762,566,114 -4,514,434,172 -7,126,927,192
Chi phí quản lý doanh nghiệp -7,346,478,614 -12,306,546,596 -16,753,297,645 -13,103,648,873
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -357,066,437 2,947,084,115 -28,698,661,273 -63,005,828,497
Thu nhập khác 8,760,583,128 2,338,712,321 1,882,136,477 2,526,320,355
Chi phí khác -5,273,852,569 -3,817,648,874 -11,038,584,491 -1,415,093,571
Thu nhập khác, ròng 3,486,730,559 -1,478,936,553 -9,156,448,014 1,111,226,784
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 3,129,664,122 1,468,147,562 -37,855,109,287 -61,894,601,713
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - -528,266,649 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - -528,266,649 -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 3,129,664,122 1,468,147,562 -38,383,375,936 -61,894,601,713
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 3,129,664,122 1,468,147,562 -38,383,375,936 -61,894,601,713
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 102 -2,856 -4,553
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -