Công ty Cổ phần Tech - Vina - Mã CK : CET

  • Doanh thu thuần
  • 52.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • 2.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 10.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 6.0%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,827.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 54,780,043,886 48,907,939,021 52,316,898,325 -
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 54,780,043,886 48,907,939,021 52,316,898,325 -
Giá vốn hàng bán -48,154,388,037 -39,792,694,485 -47,032,590,987 -
Lãi gộp 6,625,655,849 9,115,244,536 5,284,307,338 -
Thu nhập tài chính 16,549,047 101,833,648 20,904,555 -
Chi phí tài chính -915,030,305 -910,137,744 -616,006,691 -
Chi phí tiền lãi -866,615,196 -843,732,421 -600,773,447 -
Chi phí bán hàng -251,132,721 -12,147,737 - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -2,347,544,041 -1,671,704,495 -1,548,140,029 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 3,128,497,829 6,623,088,208 3,141,065,173 -
Thu nhập khác 90,525,521 5,395,672 - -
Chi phí khác -18,934,057 -134,348,434 -5,994,510 -
Thu nhập khác, ròng 71,591,464 -128,952,762 -5,994,510 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 3,200,089,293 6,494,135,446 3,135,070,663 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -150,020,255 -290,409,135 -187,550,504 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -150,020,255 -290,409,135 -187,550,504 -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 3,050,069,038 6,203,726,311 2,947,520,159 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 3,050,069,038 6,203,726,311 2,947,520,159 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 555 1,128 2,827 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -