Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long - Mã CK : CCL

  • Doanh thu thuần
  • 6.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 0.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 26.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 16.8%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 100,106,950,090 75,387,246,263 44,668,158,633 37,145,883,730
Các khoản giảm trừ -1,126,094,449 -4,610,938,474 -1,417,411,591 -223,162,030
Doanh số thuần 98,980,855,641 70,776,307,789 43,250,747,042 36,922,721,700
Giá vốn hàng bán -81,014,111,557 -57,888,660,710 -36,998,360,224 -30,008,560,328
Lãi gộp 17,966,744,084 12,887,647,079 6,252,386,818 6,914,161,372
Thu nhập tài chính 352,309,928 483,202,273 451,865,578 2,203,862,596
Chi phí tài chính -455,964,828 -483,202,273 -451,865,578 -2,203,862,596
Chi phí tiền lãi -455,964,828 -483,202,273 -451,865,578 -2,203,862,596
Chi phí bán hàng -172,133,684 -185,959,536 -89,497,538 -182,988,394
Chi phí quản lý doanh nghiệp -4,534,440,270 -4,341,933,919 -3,487,824,321 -3,897,082,711
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 13,156,515,230 8,359,753,624 2,675,064,959 2,834,090,267
Thu nhập khác - - 14,684,087 209,090,909
Chi phí khác -70,448,408 -2,124,379,241 -22,603,704 -326,135,620
Thu nhập khác, ròng -70,448,408 -2,124,379,241 -7,919,617 -117,044,711
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 13,086,066,822 6,235,374,383 2,667,145,342 2,717,045,556
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -896,656,807 -319,057,298 -591,744,791 -524,066,123
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -1,734,646,239 -1,352,923,156 - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,631,303,046 -1,671,980,454 -591,744,791 -524,066,123
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 10,454,763,776 4,563,393,929 2,075,400,551 2,192,979,433
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 10,454,763,776 4,563,393,929 2,075,400,551 2,192,979,433
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 265 129 75 88
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 198 - - -