Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng - Mã CK : CBI

  • Doanh thu thuần
  • 49.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • -46.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 26.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • -93.1%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • -1,128.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 2,183,608,948,721 572,062,314,040 49,410,313,145 -
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 2,183,608,948,721 572,062,314,040 49,410,313,145 -
Giá vốn hàng bán -2,031,465,812,607 -678,869,037,293 -36,164,750,576 -
Lãi gộp 152,143,136,114 -106,806,723,253 13,245,562,569 -
Thu nhập tài chính 2,856,822,985 4,057,910,767 - -
Chi phí tài chính -132,937,311,566 -130,175,129,228 -48,400,077,905 -
Chi phí tiền lãi -127,889,077,767 -104,057,379,541 -4,741,796,797 -
Chi phí bán hàng -3,688,479,068 -1,047,367,495 -177,644,318 -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -14,153,019,029 -13,564,265,411 -10,598,566,755 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 4,221,149,436 -247,535,574,620 -45,930,726,409 -
Thu nhập khác 101,822,183 2,747,280,739 35,454,550 -
Chi phí khác -2,022,621,752 -3,379,955,894 -97,400,024 -
Thu nhập khác, ròng -1,920,799,569 -632,675,155 -61,945,474 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 2,300,349,867 -248,168,249,775 -45,992,671,883 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 2,300,349,867 -248,168,249,775 -45,992,671,883 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 2,300,349,867 -248,168,249,775 -45,992,671,883 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 53 -5,771 -1,128 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -