Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau - Mã CK : CAT

  • Doanh thu thuần
  • 787.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 14.6 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 11.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 1.8%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,597.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 548,242,033,861 590,157,914,920 795,172,390,393 -
Các khoản giảm trừ -128,294,550 -11,934,318,992 -7,654,139,336 -
Doanh số thuần 548,113,739,311 578,223,595,928 787,518,251,057 -
Giá vốn hàng bán -489,617,950,870 -504,652,096,150 -699,741,607,799 -
Lãi gộp 58,495,788,441 73,571,499,778 87,776,643,258 -
Thu nhập tài chính 2,106,368,381 3,145,344,649 1,749,804,481 -
Chi phí tài chính -11,821,239,891 -17,990,842,151 -29,659,524,460 -
Chi phí tiền lãi -11,212,197,736 -12,908,513,725 -12,663,864,316 -
Chi phí bán hàng -23,465,193,497 -23,808,370,545 -26,755,723,408 -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -11,308,785,723 -10,458,368,930 -13,418,285,396 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 14,006,937,711 24,459,262,801 19,692,914,475 -
Thu nhập khác 3,740,336,967 3,251,588,721 3,758,733,834 -
Chi phí khác -750,195,431 -956,344,307 -8,846,919,580 -
Thu nhập khác, ròng 2,990,141,536 2,295,244,414 -5,088,185,746 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 16,997,079,247 26,754,507,215 14,604,728,729 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -101,149,665 -140,940,711 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -101,149,665 -140,940,711 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 16,895,929,582 26,613,566,504 14,604,728,729 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 16,895,929,582 26,613,566,504 14,604,728,729 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,799 2,910 1,597 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 1,799 - - -