Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex - Mã CK : CAD

  • Doanh thu thuần
  • 886.0 (tỷ VNĐ) (Năm 2007)
  • Lợi nhuận thuần
  • 20.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 12.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 3,731.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số - 196,660,152,066 480,078,266,387 409,643,863,676
Các khoản giảm trừ - -5,986,725,138 -6,133,457,485 -6,481,551,317
Doanh số thuần - 190,673,426,928 473,944,808,902 403,162,312,359
Giá vốn hàng bán - -161,586,457,032 -432,969,515,230 -389,446,413,136
Lãi gộp - 29,086,969,896 40,975,293,672 13,715,899,223
Thu nhập tài chính - 222,178,683 1,415,681,943 4,780,818,393
Chi phí tài chính - -6,926,871,491 -13,124,367,877 -13,315,569,117
Chi phí tiền lãi - -6,490,181,376 -12,745,991,819 -13,315,569,117
Chi phí bán hàng - -14,231,543,441 -24,476,978,750 -22,346,703,861
Chi phí quản lý doanh nghiệp - -7,393,660,636 -8,240,994,795 16,108,996,787
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - 757,073,011 -3,451,365,807 -1,056,558,575
Thu nhập khác - 159,683,314 8,363,903,217 1,596,552,569
Chi phí khác - -499,157,585 -3,607,329,327 -211,797,181
Thu nhập khác, ròng - -339,474,271 4,756,573,890 1,384,755,388
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế - 417,598,740 1,305,208,083 328,196,813
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -41,340,751 -97,890,606 -35,543,149
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -41,340,751 -97,890,606 -35,543,149
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế - 376,257,989 1,207,317,477 292,653,664
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ - 376,257,989 1,207,317,477 292,653,664
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 18 58 14
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -