Công ty Cổ phần Cầu 12 - Mã CK : C12

  • Doanh thu thuần
  • 950.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2016)
  • Lợi nhuận thuần
  • 14.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 8.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.0%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,979.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 1,042,128,774,989 970,216,976,789 - -
Các khoản giảm trừ -8,661,332,964 -19,711,508,636 - -
Doanh số thuần 1,033,467,442,025 950,505,468,153 - -
Giá vốn hàng bán -962,798,169,791 -869,925,696,057 - -
Lãi gộp 70,669,272,234 80,579,772,096 - -
Thu nhập tài chính 1,846,106,256 1,119,802,206 - -
Chi phí tài chính -25,748,361,712 -18,161,071,243 - -
Chi phí tiền lãi -25,748,361,712 -18,161,071,243 - -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -31,055,005,982 -47,119,093,408 - -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 15,712,010,796 16,419,409,651 - -
Thu nhập khác 15,240,771,609 10,471,340,101 - -
Chi phí khác -12,656,822,646 -7,734,387,594 - -
Thu nhập khác, ròng 2,583,948,963 2,736,952,507 - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 18,295,959,759 19,156,362,158 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -4,466,587,086 -4,709,395,055 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -4,466,587,086 -4,709,395,055 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 13,829,372,673 14,446,967,103 - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 13,829,372,673 14,446,967,103 - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,851 2,979 - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -