Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Mã CK : BVS

  • Doanh thu thuần
  • 213.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • -452.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • -175.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • -211.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • -12,480.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh thu 462,044,163,038 275,739,279,451 273,389,519,608 305,343,799,112
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 207,668,059,443 99,886,761,357 84,023,709,261 108,679,704,730
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn - - - 61,025,574,026
Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán 925,710,277 272,264,577 - -
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán - - 1,028,025,755 77,928,484
Doanh thu hoạt động tư vấn - - - 5,537,945,455
Doanh thu lưu ký chứng khoán 5,986,672,222 4,377,884,402 3,694,319,217 3,278,191,104
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá - - - 61,934,215
Thu cho thuê sử dụng tài sản - - - -
Doanh thu khác 1,164,102,440 5,638,608,312 15,678,426,454 126,682,521,098
Các khoản giảm trừ doanh thu - - - -
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 462,044,163,038 275,739,279,451 273,389,519,608 305,343,799,112
Chi phí hoạt động kinh doanh -240,395,374,518 -102,565,910,556 -101,398,577,549 -114,437,159,224
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 221,648,788,520 173,173,368,895 171,990,942,059 190,906,639,888
Chi phí quản lý doanh nghiệp -81,249,863,564 -64,843,820,398 -61,011,117,967 -59,098,117,385
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 153,624,645,941 120,066,414,898 120,317,582,452 131,808,522,503
Thu nhập khác 111,862,727 9,563,637 435,363,636 476,511,125
Chi phí khác -895,933,297 -769,772,345 -428,322,069 -642,809,576
Lợi nhuận khác -784,070,570 -760,208,708 7,041,567 -166,298,451
Lãi /lỗ từ công ty liên doanh/liên kết - - - -
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 152,840,575,371 119,306,206,190 120,324,624,019 131,642,224,052
Chi phí thuế thu nhập hiện hành -28,333,806,662 -17,591,785,884 -4,219,443,989 -
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại -2,559,202,145 - - -
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 121,947,566,564 101,714,420,306 116,105,180,030 131,642,224,052
Lợi ích cổ đông thiểu số - - - -
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 121,947,566,564 101,714,420,306 116,105,180,030 131,642,224,052
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,689 1,345 1,552 1,822