Tập đoàn Bảo Việt - Mã CK : BVH

  • Doanh thu thuần
  • 5,974.8 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 529.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 5.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 924.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Thu phí bảo hiểm - - - -
Thu phí nhận tái bảo hiểm - - - -
Các khoản giảm trừ doanh thu - - - -
Chuyển phí nhượng tái bảo hiểm - - - -
Giảm phí - - - -
Hoàn phí - - - -
Các khoản giảm trừ khác - - - -
Tăng do dự phòng phí chưa được hưởng và dự phòng toán học - - - -
Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm - - - -
Thu nhập khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm - - - -
Thu khác nhận tái bảo hiểm - - - -
Thu khác nhượng tái bảo hiểm - - - -
Thu hoạt động khác - - - -
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm - - - -
Chi bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn - - - -
Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm - - - -
Các khoản giảm trừ chi phí - - - -
Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm - - - -
Thu đòi người thứ ba - - - -
Thu xử lý hàng bồi thường 100% - - - -
Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại - - - -
Chi bồi thường tư quỹ dao động lớn - - - -
Tăng /(giảm) dự phòng bồi thường - - - -
Trích dự phòng dao động lớn - - - -
Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm - - - -
Chi khác hoạt động bảo hiểm gốc - - - -
Chi hoa hồng bảo hiểm gốc - - - -
Chi đòi người thứ 3 - - - -
Chi xử lý hàng bồi thường 100% - - - -
Chi đề phòng hạn chế tổn thất - - - -
Chi giám định , chi đánh giá rủi ro đối tượng được bảo hiểm, chi khác - - - -
Chi khác - - - -
Chi khác nhận tái bảo hiểm khác - - - -
Chi nhượng tái bảo hiểm - - - -
Chi phí trực tiếp kinh doanh hoạt động khác - - - -
Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm - - - -
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm - - - -
Thu nhập từ hoạt động ngân hàng - - - -
Chi phí của hoạt động ngân hàng - - - -
Thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng - - - -
Thu nhập từ hoạt động khác - - - -
Chi phí hoạt động khác - - - -
Thu nhập thuần từ các hoạt động khác - - - -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo hiểm - - - -
Chi phí quản lý liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực khác - - - -
Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm - - - -
Lợi nhuận thuần hoạt đông ngân hàng - - - -
Lợi nhuận thuần từ các hoạt động khác - - - -
Doanh thu hoạt động tài chính - - - -
Chi phí hoạt động tài chính - - - -
Lợi nhuận hoạt động tài chính - - - -
Thu nhập hoạt động khác - - - -
Chi phí hoạt động khác - - - -
Lợi nhuận hoạt động khác - - - -
Phần lợi nhuận từ đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - - - -
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - - - -
Dự phòng đảm bảo cân đối - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm - - - -
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp - - - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu, tập đoàn - - - -
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu - - - -