Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu - Mã CK : BTC

  • Doanh thu thuần
  • 15.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2007)
  • Lợi nhuận thuần
  • 0.6 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 17.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 1,512,989,403 7,116,892,649 87,519,763,521 106,377,035,834
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 1,512,989,403 7,116,892,649 87,519,763,521 106,377,035,834
Giá vốn hàng bán -1,062,809,587 -9,765,145,168 -69,367,356,494 -91,168,667,326
Lãi gộp 450,179,816 -2,648,252,519 18,152,407,027 15,208,368,508
Thu nhập tài chính 90,338,910 387,051,238 861,982,259 1,362,100,115
Chi phí tài chính -26,878,966 -15,195,428 -442,503,750 -28,117,942
Chi phí tiền lãi - - - -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -2,120,124,402 -5,314,873,516 -7,266,535,213 -10,101,008,808
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -1,606,484,642 -7,591,270,225 11,305,350,323 6,441,341,873
Thu nhập khác 441,057,027 127,146,785 1,055,983,112 806,789,342
Chi phí khác -12,295,367,554 -3,018,321,859 -956,279,724 -501,369,970
Thu nhập khác, ròng -11,854,310,527 -2,891,175,074 99,703,388 305,419,372
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế -13,460,795,169 -10,482,445,299 11,405,053,711 6,746,761,245
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -6,674,550 -152,175,083 -2,648,744,714 -1,802,770,391
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 2,326,354,866 1,970,636,588 - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2,319,680,316 1,818,461,505 -2,648,744,714 -1,802,770,391
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế -11,141,114,853 -8,663,983,794 8,756,308,997 4,943,990,854
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ -11,141,114,853 -8,663,983,794 8,756,308,997 4,943,990,854
Lãi cơ bản trên cổ phiếu -7,796 -6,063 6,127 3,563
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -