Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn - Mã CK : BSR

  • Doanh thu thuần
  • 95,272.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • 6,098.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 10.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 6.7%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số - 73,686,068,980,619 95,272,553,574,234 -
Các khoản giảm trừ - -18,165,007 -59,150,000 -
Doanh số thuần - 73,686,050,815,612 95,272,494,424,234 -
Giá vốn hàng bán - -67,353,007,246,481 -85,330,280,457,331 -
Lãi gộp - 6,333,043,569,131 9,942,213,966,903 -
Thu nhập tài chính - 928,278,797,340 783,764,874,022 -
Chi phí tài chính - -1,098,134,057,429 -2,272,713,453,512 -
Chi phí tiền lãi - -646,911,907,686 -859,582,966,390 -
Chi phí bán hàng - -617,839,488,165 -598,552,756,856 -
Chi phí quản lý doanh nghiệp - -830,705,955,545 -1,059,706,991,111 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - 4,714,642,865,332 6,794,949,293,091 -
Thu nhập khác - 25,493,245,441 29,384,456,204 -
Chi phí khác - -36,312,337,122 -400,685,608,544 -
Thu nhập khác, ròng - -10,819,091,681 -371,301,152,340 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế - 4,703,823,773,651 6,423,648,140,751 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -263,537,333,936 -317,087,730,496 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - -4,551,838,552 -7,822,153,274 -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -268,089,172,488 -324,909,883,770 -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế - 4,435,734,601,163 6,098,738,256,981 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - -47,481,954,898 -77,377,980,043 -
Cổ đông của Công ty mẹ - 4,483,216,556,061 6,176,116,237,024 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -