Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước - Mã CK : BPW

  • Doanh thu thuần
  • 42.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • 3.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 42.9%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 10.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số - 53,358,191,538 42,717,104,273 -
Các khoản giảm trừ - -7,238,881 -15,593,545 -
Doanh số thuần - 53,350,952,657 42,701,510,728 -
Giá vốn hàng bán - -31,898,574,083 -24,391,887,279 -
Lãi gộp - 21,452,378,574 18,309,623,449 -
Thu nhập tài chính - 2,190,813,599 1,519,978,336 -
Chi phí tài chính - -11,678,773,806 -3,532,634,998 -
Chi phí tiền lãi - -11,678,773,806 -3,532,634,998 -
Chi phí bán hàng - -2,176,423,359 -2,392,046,818 -
Chi phí quản lý doanh nghiệp - -8,168,155,582 -9,485,788,760 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - 1,619,839,426 4,419,131,209 -
Thu nhập khác - 767,874,295 52,454,545 -
Chi phí khác - -9,413,221 -58,022,971 -
Thu nhập khác, ròng - 758,461,074 -5,568,426 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế - 2,378,300,500 4,413,562,783 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -512,079,710 -1,036,289,814 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -512,079,710 -1,036,289,814 -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế - 1,866,220,790 3,377,272,969 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ - 1,866,220,790 3,377,272,969 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -