Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn - Mã CK : BPC

  • Doanh thu thuần
  • 185.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 9.1 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 13.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 6.0%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,398.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 333,450,379,318 330,654,141,165 293,883,650,991 291,883,157,676
Các khoản giảm trừ -5,588,665 -6,229,480 -5,221,920 -
Doanh số thuần 333,444,790,653 330,647,911,685 293,878,429,071 291,883,157,676
Giá vốn hàng bán -286,287,483,234 -278,824,260,510 -258,208,406,992 -264,507,974,969
Lãi gộp 47,157,307,419 51,823,651,175 35,670,022,079 27,375,182,707
Thu nhập tài chính 123,077,029 62,167,660 151,626,918 50,861,460
Chi phí tài chính -4,852,167,513 -2,849,536,792 -2,992,427,945 -1,079,052,999
Chi phí tiền lãi -4,760,690,380 -3,132,534,443 -2,825,027,502 -3,371,856,919
Chi phí bán hàng -5,981,019,663 -5,592,735,708 -4,244,972,585 -3,538,867,605
Chi phí quản lý doanh nghiệp -19,111,590,149 -22,140,569,532 -15,146,164,445 -12,321,596,629
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 17,335,607,123 21,302,976,803 13,438,084,022 10,486,526,934
Thu nhập khác 403,246,815 67,829,181 82,807,678 271,793,048
Chi phí khác -64,492,742 -164,192,113 -120,000 -35,596,000
Thu nhập khác, ròng 338,754,073 -96,362,932 82,687,678 236,197,048
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 17,674,361,196 21,206,613,871 13,520,771,700 10,722,723,982
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -3,571,435,681 -4,285,611,997 -3,000,195,154 -2,414,295,042
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -3,571,435,681 -4,285,611,997 -3,000,195,154 -2,414,295,042
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 14,102,925,515 16,921,001,874 10,520,576,546 8,308,428,940
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 14,102,925,515 16,921,001,874 10,520,576,546 8,308,428,940
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,711 4,453 2,769 1,300
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -