Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định - Mã CK : BMC

  • Doanh thu thuần
  • 107.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 46.6 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 35.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 39.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 6,946.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 217,379,891,171 109,801,335,798 123,231,338,944 177,979,562,681
Các khoản giảm trừ - - - -24,091,387,290
Doanh số thuần 217,379,891,171 109,801,335,798 123,231,338,944 153,888,175,391
Giá vốn hàng bán -185,601,058,527 -90,331,892,767 -92,380,164,506 -107,040,687,482
Lãi gộp 31,778,832,644 19,469,443,031 30,851,174,438 46,847,487,909
Thu nhập tài chính 371,208,251 273,871,294 1,890,840,283 697,500,725
Chi phí tài chính -107,166,647 -441,386,464 -506,995,435 -106,275,590
Chi phí tiền lãi -2,743,599 -8,673,318 - -6,379,037
Chi phí bán hàng -6,916,089,490 -4,032,538,555 -10,181,218,469 -11,365,082,804
Chi phí quản lý doanh nghiệp -12,662,360,669 -7,301,674,529 -7,730,222,992 -12,536,550,187
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 12,464,424,089 7,967,714,777 14,323,577,825 23,537,080,053
Thu nhập khác 5,454,546 4,009,677,000 55,058,565 2,957,322,909
Chi phí khác -4,416,528 -304,984,759 - -
Thu nhập khác, ròng 1,038,018 3,704,692,241 55,058,565 2,957,322,909
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 12,465,462,107 11,672,407,018 14,378,636,390 26,494,402,962
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,787,370,937 -2,436,635,360 -2,304,319,426 -5,430,333,303
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,787,370,937 -2,436,635,360 -2,304,319,426 -5,430,333,303
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 9,678,091,170 9,235,771,658 12,074,316,964 21,064,069,659
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 9,678,091,170 9,235,771,658 12,074,316,964 21,064,069,659
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 781 745 974 1,700
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -