Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC - Mã CK : BHT

  • Doanh thu thuần
  • 97.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 1.6 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 1.8%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,241.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 326,334,310 6,603,202,514 9,872,269,296 31,208,012,359
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 326,334,310 6,603,202,514 9,872,269,296 31,208,012,359
Giá vốn hàng bán -297,585,264 -13,240,306,915 -14,543,138,688 -21,503,143,530
Lãi gộp 28,749,046 -6,637,104,401 -4,670,869,392 9,704,868,829
Thu nhập tài chính 174,768 202,811 428,493,071 1,019,415
Chi phí tài chính -2,441,562,827 -2,474,055,022 -2,568,443,655 -3,741,804,872
Chi phí tiền lãi -2,441,562,827 -2,474,055,022 -2,568,443,655 -3,718,038,637
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -6,508,654,197 -10,208,506,487 -6,165,695,158 -4,546,204,956
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -8,921,293,210 -19,319,463,099 -12,976,515,134 1,417,878,416
Thu nhập khác - 171,780,449 10,217,318,182 10,227,272,727
Chi phí khác -2,794,001,858 -6,763,684,417 -3,071,502,672 -90,315,086
Thu nhập khác, ròng -2,794,001,858 -6,591,903,968 7,145,815,510 10,136,957,641
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế -11,715,295,068 -25,911,367,067 -5,830,699,624 11,554,836,057
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -1,628,825,272 - -1,882,769,642
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -1,628,825,272 - -1,882,769,642
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế -11,715,295,068 -27,540,192,339 -5,830,699,624 9,672,066,415
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ -11,715,295,068 -27,540,192,339 -5,830,699,624 9,672,066,415
Lãi cơ bản trên cổ phiếu -2,547 -5,987 -1,268 2,047
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - -5,987 - -