Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương - Mã CK : BDP

  • Doanh thu thuần
  • 0.0 (tỷ VNĐ) (Q1/2017)
  • Lợi nhuận thuần
  • -0.1 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 0.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 0.0%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số - - - -
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần - - - -
Giá vốn hàng bán - - - -
Lãi gộp - - - -
Thu nhập tài chính - - - -
Chi phí tài chính - - - -
Chi phí tiền lãi - - - -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp - - - -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - - - -
Thu nhập khác - - - -
Chi phí khác - - - -
Thu nhập khác, ròng - - - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế - - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế - - - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ - - - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -