Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP - Mã CK : BCM

  • Doanh thu thuần
  • 7,337.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • 583.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 22.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 8.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 7,499,242,418,973 7,433,397,070,863 - -
Các khoản giảm trừ -199,585,865,243 -95,853,305,625 - -
Doanh số thuần 7,299,656,553,730 7,337,543,765,238 - -
Giá vốn hàng bán -5,417,329,997,880 -5,672,184,855,142 - -
Lãi gộp 1,882,326,555,850 1,665,358,910,096 - -
Thu nhập tài chính 272,780,957,634 184,676,670,022 - -
Chi phí tài chính -842,218,359,355 -657,981,851,802 - -
Chi phí tiền lãi -788,782,499,615 -632,721,785,567 - -
Chi phí bán hàng -728,162,678,425 -645,778,286,345 - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -418,048,181,509 -379,191,736,098 - -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 849,440,892,844 584,981,569,897 - -
Thu nhập khác 92,265,993,656 58,460,263,844 - -
Chi phí khác -21,839,140,344 -29,147,153,864 - -
Thu nhập khác, ròng 70,426,853,312 29,313,109,980 - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 919,867,746,156 614,294,679,877 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -162,341,594,009 -107,652,484,000 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 128,281,585,643 76,691,066,545 - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -34,060,008,366 -30,961,417,455 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 885,807,737,790 583,333,262,422 - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số 98,900,599,707 98,371,577,731 - -
Cổ đông của Công ty mẹ 786,907,138,083 484,961,684,691 - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -