Công ty Cổ phần Thống Nhất - Mã CK : BAX

  • Doanh thu thuần
  • 67.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • 22.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 50.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 37.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,791.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 70,830,789,628 59,390,847,713 67,397,918,810 -
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 70,830,789,628 59,390,847,713 67,397,918,810 -
Giá vốn hàng bán -35,293,631,115 -27,381,335,248 -33,502,224,062 -
Lãi gộp 35,537,158,513 32,009,512,465 33,895,694,748 -
Thu nhập tài chính 3,225,182,478 5,538,963,836 6,463,169,214 -
Chi phí tài chính -74,159 -34,770 -84,505,309 -
Chi phí tiền lãi - - -69,584,133 -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -16,959,400,903 -15,936,030,291 -15,340,579,011 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 21,802,865,929 21,612,411,240 24,933,779,642 -
Thu nhập khác 6,459,306,894 3,325,137,890 242,246,758 -
Chi phí khác -67,426,949 - - -
Thu nhập khác, ròng 6,391,879,945 3,325,137,890 242,246,758 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 28,194,745,874 24,937,549,130 25,176,026,400 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,462,063,605 -2,163,094,435 -2,305,014,091 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -10,156,432 -81,332,643 18,362,770 -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,472,220,037 -2,244,427,078 -2,286,651,321 -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 25,722,525,837 22,693,122,052 22,889,375,079 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 25,722,525,837 22,693,122,052 22,889,375,079 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,137 2,767 2,791 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - -62,016 -