Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát - Mã CK : BAL

  • Doanh thu thuần
  • 99.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 4.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 13.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 6.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,372.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số - 100,386,492,626 100,519,105,152 99,138,977,538
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần - 100,386,492,626 100,519,105,152 99,138,977,538
Giá vốn hàng bán - -85,381,862,334 -87,931,577,848 -85,845,252,152
Lãi gộp - 15,004,630,292 12,587,527,304 13,293,725,386
Thu nhập tài chính - 125,135,806 70,242,657 35,165,004
Chi phí tài chính - - -151,239,737 -533,282,215
Chi phí tiền lãi - - -151,239,737 -533,282,215
Chi phí bán hàng - -2,401,370,505 -2,398,188,004 -2,384,556,727
Chi phí quản lý doanh nghiệp - -6,015,741,405 -4,027,854,740 -4,418,321,708
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - 6,712,654,188 6,080,487,480 5,992,729,740
Thu nhập khác - 60,669,307 111,320,646 112,399,382
Chi phí khác - -4,948,743 -33,876,496 -2,775,479
Thu nhập khác, ròng - 55,720,564 77,444,150 109,623,903
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế - 6,768,374,752 6,157,931,630 6,102,353,643
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -1,368,294,996 -1,410,179,463 -1,357,428,406
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -1,368,294,996 -1,410,179,463 -1,357,428,406
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế - 5,400,079,756 4,747,752,167 4,744,925,237
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ - 5,400,079,756 4,747,752,167 4,744,925,237
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 2,025 2,255 2,372
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -