Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Mã CK : BAB

  • Doanh thu thuần
  • 1,083.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • 360.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 0.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 9.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 828.9 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 6,814,753,000,000 5,637,737,000,000 4,737,688,000,000 -
Chi phí lãi và các chi phí tương tự -5,154,239,000,000 -4,303,825,000,000 -3,654,073,000,000 -
Thu nhập lãi thuần 1,660,514,000,000 1,333,912,000,000 1,083,615,000,000 -
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 75,554,000,000 27,597,000,000 26,024,000,000 -
chi phí hoạt động dịch vụ -13,859,000,000 -24,052,000,000 -22,583,000,000 -
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 61,695,000,000 3,545,000,000 3,441,000,000 -
Lãi/lỗ thuần từ hoạy động kinh doanh ngoại hối và vàng 25,476,000,000 17,331,000,000 -16,270,000,000 -
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh - - -158,000,000 -
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 2,384,000,000 4,042,000,000 45,438,000,000 -
Thu nhập từ hoạt động khác 67,063,000,000 41,216,000,000 78,774,000,000 -
Chi phí hoạt động khác -41,234,000,000 -13,200,000,000 -16,812,000,000 -
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 25,829,000,000 28,016,000,000 61,962,000,000 -
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 14,690,000,000 8,752,000,000 27,275,000,000 -
Tổng thu nhập hoạt động - - - -
Chi phí hoạt động -748,903,000,000 -704,966,000,000 -579,541,000,000 -
LN thuần từ hoạt động kinh doanh trước CF dự phòng rủi ro tín dụng 1,041,685,000,000 690,632,000,000 625,762,000,000 -
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng -296,304,000,000 -64,007,000,000 -173,057,000,000 -
Tổng lợi nhuận trước thuế 745,381,000,000 626,625,000,000 452,705,000,000 -
Chi phí thuế TNDN hiện hành -143,331,000,000 -125,939,000,000 -93,595,000,000 -
Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 1,298,000,000 -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -143,331,000,000 -125,939,000,000 -92,297,000,000 -
Lợi nhuận sau thuế 602,050,000,000 500,686,000,000 360,408,000,000 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 1,034 829 -