Công ty Cổ phần 482 - Mã CK : B82

  • Doanh thu thuần
  • 179.0 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 5.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.9%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 3.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 3,570.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 121,326,588,491 304,968,932,407 446,000,690,704 719,321,790,143
Các khoản giảm trừ - -730,145,247 - -
Doanh số thuần 121,326,588,491 304,238,787,160 446,000,690,704 719,321,790,143
Giá vốn hàng bán -94,960,800,285 -276,246,267,225 -409,285,660,675 -676,312,001,658
Lãi gộp 26,365,788,206 27,992,519,935 36,715,030,029 43,009,788,485
Thu nhập tài chính 6,621,633 337,878,227 383,691,181 518,559,292
Chi phí tài chính -17,502,914,868 -16,916,954,097 -19,493,745,768 -17,432,825,483
Chi phí tiền lãi -17,502,914,868 -16,916,954,097 -19,493,745,768 -17,403,614,069
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -7,519,520,517 -10,595,116,257 -16,493,123,404 -20,697,120,544
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 1,349,974,454 818,327,808 1,111,852,038 5,398,401,750
Thu nhập khác 5,340,935,608 58,806,987 845,538,754 932,474,153
Chi phí khác -5,739,436,377 -654,660,832 -786,871,381 -1,899,720,120
Thu nhập khác, ròng -398,500,769 -595,853,845 58,667,373 -967,245,967
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 951,473,685 222,473,963 1,170,519,411 4,431,155,783
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -434,075,235 -175,426,959 -549,109,788 -1,147,175,649
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -434,075,235 -175,426,959 -549,109,788 -1,147,175,649
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 517,398,450 47,047,004 621,409,623 3,283,980,134
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 517,398,450 47,047,004 621,409,623 3,283,980,134
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 9 207 1,095
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -