Công ty Cổ phần Việt An - Mã CK : AVF

  • Doanh thu thuần
  • 889.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 7.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 18.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 0.8%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 627.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 113,912,117,123 140,007,692,176 102,371,961,005 177,374,689,049
Các khoản giảm trừ - - - -22,258,337,604
Doanh số thuần 113,912,117,123 140,007,692,176 102,371,961,005 155,116,351,445
Giá vốn hàng bán -96,761,804,074 -115,560,236,841 -95,594,738,158 -186,381,114,332
Lãi gộp 17,150,313,049 24,447,455,335 6,777,222,847 -31,264,762,887
Thu nhập tài chính 1,105,234,651 964,029 928,251 21,068,506,790
Chi phí tài chính -87,225,241,873 -86,244,387,601 -163,933,276,998 -104,210,853,755
Chi phí tiền lãi -87,146,975,491 -83,477,005,754 -153,094,753,845 -100,917,985,009
Chi phí bán hàng -75,543,636 -140,296,809 -1,866,739,676 -27,844,074,571
Chi phí quản lý doanh nghiệp -13,597,003,590 -341,352,936,429 -157,312,421,519 -58,896,638,724
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -82,642,241,399 -403,289,201,475 -316,334,287,095 -201,147,823,147
Thu nhập khác 212,300,868 1,816,205,707 93,910,127,467 53,286,702,013
Chi phí khác -1,696,927,702 -443,000,989,860 -127,287,140,875 -744,757,328,303
Thu nhập khác, ròng -1,484,626,834 -441,184,784,153 -33,377,013,408 -691,470,626,290
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế -84,126,868,233 -844,473,985,628 -349,711,300,503 -892,618,449,437
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế -84,126,868,233 -844,473,985,628 -349,711,300,503 -892,618,449,437
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ -84,126,868,233 -844,473,985,628 -349,711,300,503 -892,618,449,437
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - -19,486 -8,069 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -