Công ty Cổ phần An Thịnh - Mã CK : ATB

  • Doanh thu thuần
  • 56.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • 5.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 22.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 11.6%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 685.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
Doanh số 70,283,370,578 56,184,645,049 - -
Các khoản giảm trừ -454,261,818 - - -
Doanh số thuần 69,829,108,760 56,184,645,049 - -
Giá vốn hàng bán -53,903,559,922 -43,548,433,081 - -
Lãi gộp 15,925,548,838 12,636,211,968 - -
Thu nhập tài chính 2,916,555,383 2,417,114,705 - -
Chi phí tài chính -6,765,806,640 -5,880,535,213 - -
Chi phí tiền lãi -6,765,806,640 -5,880,535,213 - -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -2,020,740,922 -2,476,224,425 - -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 10,055,556,659 6,696,567,035 - -
Thu nhập khác 204,017,331 - - -
Chi phí khác -544,180,209 -179,306,571 - -
Thu nhập khác, ròng -340,162,878 -179,306,571 - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 9,715,393,781 6,517,260,464 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,044,701,630 -1,255,912,839 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,044,701,630 -1,255,912,839 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 7,670,692,151 5,261,347,625 - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 7,670,692,151 5,261,347,625 - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 689 685 - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -